Förord
Infrastruktur
Personal
Tjänster
Arbeta med oss
Dagcentrum
Länkar
Fotografier
Priser
Finansiering
Haz clik para aumentar
Dubbelrum
Haz clik para aumentar
Sällskapsrum
Haz clik para aumentar
Lokalen för arbetsterapi
Haz clik para aumentar
Bassäng
Haz clik para aumentar
Lokalen för fysioterapi
 
BeskrivningLokaliseringKontaktinformationSyfte  

Finansiering:  

SAMMANFATTNING AV MÖJLIGHETERNA FÖR ATT FINANSIERA ETT UPPEHÄLLE PÅ VILLADEMAR

Det finns flera möjligheter att välja mellan i händelse Du vill finansiera Ditt uppehälle på Villademar.

Om Du vill ha detaljerad information gällande dessa möjligheter kan Du antingen ta direkt kontakt med centrets ledning eller skicka en förfrågan till följande e-mail adress: hector.costa@villademar.com.

Alla dessa möjligheter baserar sig på ett helt, eller delvis, utnyttjandet av fasta eller rörliga tillgångar.


  • Livränta baserad på överförande av vissa tillgångar (Contrato Vitalicio). Denna metod innebär att man gör en beräkning gällande värdet för ett resten-av-livet-boende på Villademar; när detta är gjort överförs en del av tillgångarna - motsvarande det uppskattade värdet - på Villademar (eller den person eller institution som utsetts av centret) samtidigt som Villademar förbinder sig att ställa boende, samt all slags vård och service, till den intresserade partens förfogande under återstoden av vederbörandes levnad.
    Denna metod, som baserar sig på att en person överlämnar vissa av sina tillgångar mot vård och uppehälle under vederbörandes återstående levnad, har flera olika alternativformer som kan anpassas till varje persons möjligheter och betyder, i grunden, att två avtal sätts upp: ett som gäller en gåva med motprestation och ett som gäller utbetalningen av en livränta under återstoden av gåvogivarens levnad. I Spanien har dessa två avtal benämningarna "Donación con Carga" och "Contrato de Renta Vitalicia".

  • Livränta baserad på hypotekslån (Hipoteca Pensión). Denna metod kan bara utnyttjas då tillgångarna utgörs av fasta egendomar. I detta fall sluts ett avtal, gällande ett förutbestämt antal år - eller återstoden av ägarens levnad - med en bank, eller annan finansinstitution, som under den avtalade tiden lånar ut de summor som behövs för att täcka månadsfakturorna från Villademar. När den avtalade tiden gått ut kan avtalstecknaren själv eller dennes arvtagare - i händelse vederbörande avlidit - antingen säga upp avtalet genom att till avtalsparten direkt betala tillbaka de summor som lånats ut, refinansiera lånet genom att betala av det på ett, med avtalsparten överenskommet, visst antal år eller överlåta egendomen till avtalsparten/långivaren.

  • Livränta baserad på att en egendoms värdestigning omvandlas till kontantavkastning (Transformación en Renta de la Revalorización de un Inmueble). Denna metod innebär att ägaren skriver ett avtal där banken, eller finansinstitutionen, får förköpsrätt på egendomen till det värde som egendomen har vid tillfället för avtalets tecknande. Som motprestation förbinder sig finansinstitutionen att till ägaren - periodiskt och i kontanter - utbetala en viss summa som baserar sig på den förmodade höjningen av värdet på egendomen under ägarens återstående levnad. När ägaren avlider kan dennes arvtagare antingen sälja egendomen till motparten för det pris som står upptaget i avtalet gällande förköpsrätten eller behålla fastigheten samt kompensera motparten genom att betala skillnaden mellan marknadsvärdet och det värde som står upptaget i förköpsavtalet. Denna kompensation kan erläggas antingen i kontanta medel eller bekostas genom ett hypotekslån med egendomen som säkerhet.

Vid utnyttjandet av vilken som helst av dessa finansieringsmöjligheter agerar Villademar enbart som mellanhand för att underlätta själva förfaringssättet. Alla uträkningar, värderingar, finasieringsberäkningar etc., kommer att överlämnas till välrenommerade yrkesmän som är betrodda av alla parter.