Förord
Infrastruktur
Personal
Tjänster
Arbeta med oss
Dagcentrum
Länkar
Fotografier
Priser
Finansiering
Haz clik para aumentar
Dubbelrum
Haz clik para aumentar
Sällskapsrum
Haz clik para aumentar
Lokalen för arbetsterapi
Haz clik para aumentar
Bassäng
Haz clik para aumentar
Lokalen för fysioterapi
 
BeskrivningLokaliseringKontaktinformationSyfte  

Beskrivning:  

Det internationella äldreboendet "Villademar" är ett, nybyggt äldreboendecenter i privat regi med ett koncept som innebär att de personer som bor där skall erbjudas, och erhålla, en integrerad och fortlöpande omsorg tack vare anläggningens multiprofessionella personal.
 • Vilka personer vänder sig centret till? För att kunna använda sig av äldreboendet på centret måste personen i fråga ha fyllt 60 år och ha uttryckt en önskan om att vistas, permanent eller under kortare perioder, på en anläggning som är anpassad, helt och fullt, till vederbörandes behov. Inga krav på nationalitet och/eller religion ställs. De personer som sammanbor med den sökande kan dock vara under 60 år.


 • Hur stor kapacitet har centret? Centret har 222 platser av vilka 95 är dubbelrum och 32 enkelrum. Det finns ytterligare 14 sängplatser i speciella vårdavdelningar där patienter som är gravt, eller obotligt, sjuka övervakas kontinuerligt. Dessutom finns här plats för personer utifrån som använder centret som dagcenter eller som erhåller vårdhjälp under dagtid.


 • Hur disponeras centret? "Villademar" är organiserat i 4 moduler, arkitektoniskt förenade men dock separerade för att underlätta både vården av de boende och deras gemensamma boende. Modul ett är avsedd för personer som klarar sig själva och som inte är beroende av medicinsk-psykologisk hjälp samt för dem som önskar bo på centret under kortare perioder. Modul två och tre är ämnade för personer med olika grader av hjälpbehov. Modul fyra, slutligen, är inrättad för personer med grava handikapp och kroniskt sjuka som behöver kontinuerlig vårdhjälp och uppmärksamhet.


 • Hur är centrer planerat? Alla personer som ingår i arbetsstyrkan på centret har adekvat utbildning, specialisering och erfarenhet inom gerontologins område. Centret har noggrant planerats, uppförts och organiserats i enlighet med gällande lagar och normer och följer de kriterier som ställts av våra egna experter.


 • Vad kostar det att bo på Villademar? Priset för ett boende på centret beror i första hand på om det handlar om ett enkel- eller dubbelrum. Priset inkluderar alla de tjänster som centret erbjuder - utan att något överraskningsmoment för debitering av extra kostnader uppstår i slutet på månaden. De enda tillägg som tillämpas är pristillsatserna som faktureras för personer som har ett mycket stort vård- och/eller hjälpbehov eller är gravt handikappade (5%). Följande tjänster ingår dock inte: Hårvård, telefonsamtal, specialist konsultationer (fotspecialist, tandläkare, ögonläkare, etc.) samt utnyttjandet av centrets bilpark för privata resor (alltid beroende på fall, tillgång till bilar och tillgång till vårdpersonal).


 • Vilken är den kortaste perioden en person får bo på centret? Minimiperioden är satt till en vecka.


 • När kan de boende betala? Nya boende tas emot under veckorna, mellan måndag och fredag från 11:30 till 13:30 och från 16:30 till18:30. De boende kan erlägga betalning för vistelsen vilken dag som helst i veckan förutsatt att de har ordnat upp sina räkenskaper med centrets ledning eller administration samt att vårdpersonalen blivit aviserad.


 • Vilka dokument krävs vid intagningen? Ett officiellt dokument som fastställer identiteten på den person som skall bo på centret (spanskt ID-kort, spanskt uppehållstillstånd, pass); giltigt bevis på att vederbörande är inskriven i den spanska försäkringskassan - båda dessa dokument skall förevisas i både original och fotostatkopia; original eller kopia av läkarutlåtande eller sjukhusjournal; en skriftlig redogörelse gällande mediciner eller behandling som vid intagningstillfället behövs - denna redogörelse måste innehålla information om namnet på medicinerna samt hur och när dessa skall intas; fotostatkopia av identitetshandling gällande den person som skall agera som kontaktperson (nära anhörig eller vän) samt ett passfotografi av den nyinflyttade. Dessutom måste formuläret för inskrivning ha fyllts i och lämnats in och centret måsta ha blivit informerat om dag och tidpunkt för beräknad ankomst.


 • Vilken typ av kläder och personliga tillhörigheter rekommenderas för vistelse på centret? Det är lämpligt att ta med åtminstone 5 byten av varje plagg. Patienter med inkontinensbesvär bör ha med sig minst 10 ombyten av underkläder. Alla klädesplagg bör vara märkta med den boendes efternamn för att undvika att plaggen försvinner vid tvätt.


 • Hur sker betalningen? Betalning kan ske inom de 7 första dagarna av boende på centret. Det rekommenderas att betalning sker med hjälp av autogiro och för detta är det nödvändigt att informera centret om det bankkonto till vilket autogirot skall knytas samt att vederbörande tar kontakt med sin bank för att auktorisera detta förfarande.


 • Är det nödvändigt att ta med medicin och blöjor? Medicin (och eventuella blöjor) för de tre första dagarna bör tas med vid inflyttningen för att ge administrationspersonalen tid att ordna med nybeställningar från apoteket. För uppehåll som uppgår till under en månad är det nödvändigt att skicka med både dag- och nattblöjor för den tid boendet gäller. Vid boende som överstiger en månad ordnar centret blöjor genom den spanska sjukkassans försorg.


 • Skall rullstol, rollator eller andra hjälpmedel medföras? Ja - om personen i fråga är rörelsehindrad vid intagningen skall alla hjälpmedel tas med till centret. Dessa hjälpmedel skall vara märkta med för- och efternamn. Om den boende under sin vistelse på Villademar hamnar i en situation där han/hon kommer att behöva tekniska hjälpmedel ombesörjer centret både anskaffande av hjälpmedlet samt ansökan till den spanska sjukkassan angående eventuell ekonomisk hjälp för detta anskaffande. Eventuella kostnader för anskaffandet betalas alltid av vederbörande själv.


 • Vad händer i händelse det blir nödvändigt att ta in den boende på sjukhus? Centret ansvarar för att patienten tas in på sjukhus och ser till att vederbörande körs dit (med ambulans, om det skulle visa sig nödvändigt) men när patienten väl skrivits in avslutas centrets ansvar gentemot patienten. Från och med inskrivningen på sjukhuset tar patientens familj - eller den person som i kontraktet med centret står upptagen som representant/kontaktperson - över allt ansvar för vederbörande.


 • Kan den boende avlägsna sig från centret? Ja, om vederbörandes personliga och fysiska tillstånd så tillåter. När en ny boende tas in på centret värderas vederbörandes fysiska och psykiska tillstånd av centrets läkarteam. För att få tillstånd att avlägsna sig från anläggningen måste denna värdering visa att personen i fråga klarar sig själv, att det inte föreligger risk för att vederbörande skall gå vilse eller han/hon inte, på annat sätt, är benägen att utsätta sig för risker.


 • Är det tillåtet att ta med en bil? Det finns tillång till parkeringsplatser på servicegatan bakom centret och dessa platser delas ut i den ordningsföljd som ansökningarna inkommit.


 • Vilka typer av utflykter görs? Varje vecka planeras två utflykter till närliggande platser. Dessa utflykter genomförs alltid då det finns tillräckligt med medverkande/intresse. Om intresset för en utflykt är så stort att centrets transportmedel inte räcker till för alla roteras deltagandet. Under sommarhalvåret görs flera besök i veckan till de omkringliggande stränderna.


 • När får läkaren tillfälle att träffa en nyinflyttad? Om inflyttningen sker en fredag träffas den nyinflyttade och läkaren på nästkommande måndag. Om inflyttningen sker på en av de övriga dagarna i veckan träffas läkaren nästa dag.


 • Finns det möjlighet att besöka de boende? Centret är öppet för besök varje dag mellan kl. 12 och 13 samt mellan kl. 16 och 20. Dessa tider är satta med tanke på att besöken inte skal störa centrets dynamik. I speciella fall kan besökstiderna ändras.